می­توان گفت مهم‌ترین کارکردهای انجمن‌های علمی، گسترش دانش است. از مهمترین بخشهای تبع دانش در انجمن مهندسی پل ایران، کمیته انتشارات است. مهمترین وظایف کمیته انتشارات انجمن مهندسی پل ایران به شرح ذیل می­باشند:


1- تلاش در راستای انتشار خبرنامه انجمن

2- پیگیری جهت انتشار مجله علمی-پژوهشی مهندسی پل
3-  ترجمه و چاپ آثار منتخب
4- چاپ و انتشار دستور العملها، خط مشی­ ها و موارد تهيه شده توسط ساير کميته های انجمن
5-تهيه و تدوين دستور العملهای انتشاراتی انجمن

6- همکاری با سایر انجمنها در خصوص انتشار مجلات و آثار علمی
شایان ذکر است در دومین جلسه هیأت مدیره انجمن مهندسی پل ایران، دکتر علیرضا رضائیان به عنوان مسئول کمیته انتشارات انجمن مهندسی پل ایران انتخاب گردید.